27.06.2016

Reliability Solutions Sp. z o.o., w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/2016 z dnia 17.06.2016r. dotyczącym wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych w ramach projektu pt. „Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych do optymalizacji procesu eksploatacji maszyn” planowanego do realizacji w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, informuje, że na realizację wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.