1.12.2016

Reliability Solutions Sp. z o.o., w związku z zapytaniem ofertowym nr 4/POIR/2016 z dnia 23.11.2016 r. dotyczącym wyboru dostawcy wynajmu powierzchni laboratoryjnej w ramach projektu pt. „Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych do optymalizacji procesu eksploatacji maszyn” planowanego do realizacji w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, informuje, że na realizację wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:

Polcom Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina, posiadającym NIP 6771016284.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usług zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.