30.06.2016

Reliability Solutions Sp. z o.o., w związku z zapytaniami ofertowymi nr 2/POIR/2016 i 3/POIR/2016 z dnia 20.06.2016 r. dotyczącymi wyboru wykonawcy na stanowisku „Specjalista Automatyk” i „Analityk” w ramach projektu pt. „Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych do optymalizacji procesu eksploatacji maszyn” planowanego do realizacji w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, informuje, że na wykonawców wybrano:
1. Maciej Klemiato (2/POIR/2016)
2. Jakub Wojdyła (3/POIR/2016)
Z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane umowy zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.