20.06.2016

W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Reliability Solutions Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko Analityk.

Więcej informacji:
Zapytanie Ofertowe 3/POIR/2016