23.11.2016

W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Reliability Solutions Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu powierzchni laboratoryjnej, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Więcej informacji:
Zapytanie Ofertowe 4/POIR/2016