PL EN

Fundusze Europejskie

Reliability Solutions Sp. z o.o.. realizuje projekt pn. Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych do optymalizacji procesu eksploatacji maszyn współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Regionalnego Programy Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego w skali świata rozwiązania w postaci systemu rozproszonego autonomicznych urządzeń klasy Predictive Maintenance – DPdMD. PdM jest to najnowocześniejsze podejście do utrzymania technicznego maszyn, sprowadzające się do ich monitorowania, miedzy innymi z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, których celem jest określenie aktualnego stanu technicznego maszyn oraz przewidywanie występowania ich awarii.

Efektem projektu będzie wydłużenie cyklu życia produktów o 10%, co da możliwość eksploatacji urządzeń/maszyn do samego końca, zmniejszając zapotrzebowanie na części zamienne, jak i zmniejszenie zużycia energii o 5%, ponieważ zastosowanie analityki predyktywnej przyniesie możliwość redukcji nieefektywnego zużycia energii, w wyniku uniknięcia awarii, a w konsekwencji długotrwałego przestoju.

Wartość projektu: 2 724 787,28 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 895 537,14 PLN
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0165/16